Velkommen til den offisielle siden for mesterbrevordningen

Mesterkvalifikasjonen er en garanti for god ledelse, seriøs forretningsdrift og håndverk av høyeste kvalitet. Mesterbrevordningen forvaltes og utvikles av Mesterbrevnemnda og sekretariatet, som står for det daglige arbeidet.

Dette er Mesterbrevnemnda

Mesterbrevnemnda har, med hjemmel i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge. Kjernen i nemndas virksomhet er å ivareta og videreutvikle mesterkvalifikasjonen, en formell høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon. Mestermerket og mestertittelen er lovbeskyttet. Nemnda har i tillegg ansvar for det offentlige mesterregisteret, et register over alle mestere og mesterbedrifter.

Vårt formål er å:

  • sikre status, og styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • ivareta forbrukernes interesser

Mesterbrevordningen er tilknyttet Nærings- og fiskeridepartementet og er organisert i en nemnd, et sekretariat og en klagenemnd. Det er sekretariatet som har ansvar for den daglige driften og arbeidsoppgavene knyttet til mesterbrevordningen.

Les mer om oppgavene til Mesterbrevnemnda
  • tildeler mesterbrev
  • fastsetter mesterkvalifikasjonskravene
  • beslutter hvilke fag som er mesterfag
  • tilbakekaller mesterbrev
  • er styre for mesterbrevordningen

Årsrapport for 2022

Les mer

Hvem sitter i Mesterbrevnemnda?

Mesterbrevnemnda består av en leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.
Lederen velges av departementet på uavhengig grunnlag. Medlemmene velges etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), LO og NHO.
Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Den sittende nemnda har funksjonstid for perioden 2019 til og med 2022:

Leder:

Aksel Hagen

Medlemmer:

Jørgen Leegaard – NHO
Gry Benedikte Sterner – LO
Maj Hovde Krogdahl – SRY (NHO)
Per Skau – SRY (LO)

Varamedlemmer:

Eva Katrine Moi Skøie – NHO
Edvard Eidhammer Sørensen – LO
Janne Ottersen Fraas – SRY (LO)
Hans Bergheim – SRY (NHO)

Mesterbrev Sekretariatet

Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen. Arbeidet skjer på grunnlag av de rammer og planer som Mesterbrevnemnda har vedtatt. Sekretariatet gir først og fremst service til mestere og informasjon til de som vil vite mer om mesterbrevordningen.

Les mer om oppgavene til sekretariatet
  • administrerer mesterbrevordningen på vegne av Mesterbrevnemnda
  • utvikler og vedlikeholder Mesterregisteret
  • har ansvar for kontinuerlig utvikling og oppdatering av mesterutdanningen
  • behandler søknader om mesterbrev
  • følger opp ulovlig bruk av mestermerket og mestertittel
  • markedsfører mesterbrevordningen

Hvem er i Sekretariatet?

Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen.
Arbeidet skjer på grunnlag av de rammer og planer som Mesterbrevnemnda har vedtatt. Sekretariatet gir først og fremst service til mestere og informasjon til de som vil vite mer om mesterbrevordningen.

Ansatte:

Heidi Tveide, daglig leder
André Kristiansen
Anne Kristi Sandberg Felldal
Jørgen Hallvik
Lars Håvard Slørdal
Martin Huth Staubo
Thomas Tveit
Tormund Hansen Skinnarmo

Hvem sitter i Klagenemnda?

Mesterbrevnemndas vedtak etter §§ 1 fjerde og femte ledd, 2, 3 og 9 første og andre ledd kan påklages til Klagenemnda for mesterbrevordningen, som avgjør saken. Klagenemnda er oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Følgende er oppnevnt for perioden 2019 til og med 2022:

Leder:

Førsteamanuensis dr. juris Erik Friis Fæhn

Nestleder:

Anne Katrine Kaels – KD

Medlemmer:

Kristin Mulleng Sezer – LO
Jan Kristian Pettersen – NHO

Varamedlemmer:

Elisabeth Berger – NFD
Carsten Østby Håkonsen  – LO
Solveig Horne  – NHO

Vår historie

Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Loven avløste håndverksloven som gjaldt bare i et fåtall kommuner, noe som førte til at forholdene for den næringsdrivende ble ulike fra landsdel til landsdel og fra kommune til kommune. Mesterbrevloven ga oss en nasjonal ordning.

Les mer

Mesterbrevnemnda er godkjent lærebedrift

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune bør tilby lærlingplasser.

Mesterbrevloven

Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Loven med tilhørende forskrifter finner du på lovdata.no.

Trenger du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss i sekretariatet!