Mesterkvalifikasjonen

Mesterkvalifikasjonen er hjemlet i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring med tilhørende forskrifter og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Mesterbrevnemnda er et trepartssamarbeid oppnevnt av NFD, og styrer, utvikler og kvalitetssikrer mesterkvalifikasjonen.

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon for håndverkere som ønsker å videreutvikle seg i eget fag. Kvalifikasjonen består av tre komponenter: Fag- eller svennebrev i et mesterfag, minimum to års relevant og allsidig praksis i faget etter avlagt fag- eller svenneprøve og mesterutdanning eller tilsvarende utdanning.

En mester har kompetanse på høyt nivå både som fagekspert og leder. Kvalifikasjonen opparbeides gjennom arbeid kombinert med mesterutdanning eller tilsvarende utdanning, etter oppnådd fag- eller svennebrev i et mesterfag. Som fagekspert har mesteren kompetanse som sikrer faglig kvalitet i utførelse etter gjeldende lover, standarder og normer. Mesteren sikrer innovative løsninger i tråd med god håndverksskikk og har ansvar for faglig utvikling og opplæring av lærlinger og svenner. Som leder har mesteren kompetanse til å etablere og drive små og mellomstore håndverksbedrifter basert på lønnsomhet og fornuftig bruk av ressurser. Mesterkvalifikasjonen er også sentral når det gjelder å sikre et seriøst arbeidsliv.

Kvalifikasjonen styres gjennom offentlige, nasjonale studieplaner for hvert enkelt mesterfag. Planene vedtas av Mesterbrevnemnda. Studieplanene er utformet med læringsutbyttebeskrivelser utarbeidet i nært samarbeid med fagenes parter.

Mesterutdanningen består av tre fagområder: Bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Utdanningen har en varighet på 1 ½ til 2 år, er fleksibel og spesielt tilrettelagt for studenter som er i fullt arbeid.

Mesterkvalifikasjonens lange, internasjonale historie med utgangspunkt i tradisjonelle håndverksbedrifter og laugssamarbeid, er grunnlaget for dagens mesterkvalifikasjon som har et bredere nedslagsfelt. Kvalifikasjonen er i dag viktig både i privat og offentlig sektor, i tillegg til i klassiske håndverksbedrifter over hele landet.

Mesterkvalifikasjonen holder et høyt faglig nivå og må forstås på lik linje med utdanningskvalifikasjonene som i dag er innplassert i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Mesterbrevnemnda mener at den norske mesterkvalifikasjonen skal innplasseres på nivå 6 i NKR på linje med andre sammenlignbare europeiske mesterkvalifikasjoner.