Hjem 5 Nyheter 5 Konsulenter kan ikke bistå realkompetansesøkere

Konsulenter kan ikke bistå realkompetansesøkere

3. november 2023 | Nyheter

I Bergen Tingrett har det vært oppe en tvistesak om betaling av konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse.

For Mesterbrevnemnda og vår behandling av slike søknader er saken av stor viktighet. I rettens kjennelse står det blant annet følgende:

«Retten mener nemndas tolkning av regelverket er korrekt, og at nemnda er berettiget til å avslå søknader utarbeidet av Total Kontroll eller andre konsulenter.»

André Kristiansen, fungerende leder i Mesterbrevnemnda.
Fungerende daglig leder av Mesterbrevnemnda André Kristiansen er fornøyd med dommen.

Fungerende daglig leder av Mesterbrevnemnda André Kristiansen er fornøyd med dommen.

– Nemnda har over år stått fast på sin tolkning av regelverket og har med det lagt til grunn at en søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal utformes av søker selv. Dette gjelder også egenvurderingen som skal følge søknaden, der søker personlig skal beskrive egen kompetanse opp mot læringsutbyttene som fremkommer i studieplanene i det aktuelle mesterfaget. Det er en grunnleggende del av kompetansekravet, at søker kan redegjøre for, og underbygge egen kompetanse, fastslår Kristiansen.

– At retten uttrykker at vår tolkning av regelverket er korrekt er derfor en viktig tilbakemelding på at de vurderinger vi gjør, og har gjort, knyttet til realkompetansesøknader er i samsvar med lover og forskrift. Vi vil nå sette oss inn i dommen og vurdere hvilken betydning den vil ha for oss fremover, fortsetter Kristiansen.

– Det som er klart, er at dommen ikke vil ha betydning for dem som allerede har blitt tildelt mesterbrev. Realkompetansesøknader er gjenstand for svært grundig saksbehandling og vi foretar også en plagiatkontroll av søknadene. Der det er avdekket at søker har fått bistand som ikke er forenlig med gjeldende regelverk, er søknaden avslått, avslutter Kristiansen.

Dommen er enda ikke rettskraftig, ankefristen er satt til 31.11.2023.