Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift. Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.
Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar i en virksomhet i faget.  
Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.

Å søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse er en svært omfattende prosess, og det stilles strenge krav til hvilken kompetanse en søker må ha for å søke på dette grunnlaget. Det er derfor nødvendig at du leser informasjonen i boksen Informasjon om realkompetanse. 

Informasjon for søknad om mesterbrev med realkompetanse

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Ved vurdering av denne type søknader vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen slik den fremkommer i studieplanene i faget ditt.

Som søker er det viktig å være klar over at det er tidkrevende å utforme en realkompetansesøknad. Du er selv ansvarlig for alle opplysningene i søknaden, og plikter å påse at de er riktige. Søknaden vil være gjenstand for streng kontroll mht. opplysningene som oppgis. 

Vi anbefaler at du, før du begynner å fylle ut søknadsskjema, setter deg godt inn i hvilke krav som må være oppfylt for å tildeles mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, jfr. realkompetanseforskriften. Det er spesielt viktig at du kan dokumentere alle opplysningene du oppgir i søknaden – dokumentasjonen må være etterprøvbar.

Det skal i tillegg fylles ut en egenerklæring hvor søker bekrefter at det er vedkommende selv som har utarbeidet søknaden og sendt den inn.

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse

Nedenfor følger en gjennomgang av kravene som stilles til søknaden:

§2 Krav til søknad

(1) Ved søknad om tildeling av mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal følgende skriftlig dokumentasjon fremlegges:

a. av fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i.
Du må ha et fag-/svennebrev i et mesterfag og kopi skal vedlegges søknaden. Oversikt over mesterfagene finner du her Forskrift om fag underlagt mesterbrevloven (OBS: lenke må lages).

b. minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve.
Praksis om utøver i faget skal dokumenteres med attest fra tidligere arbeidsgiver(e) eller med næringsoppgaver inkl. registerutskrift eller firmaattest, dersom du har vært selvstendig næringsdrivende i de årene som skal dokumenteres.

c. minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar for virksomheten.
Å ha faglig og forretningsmessig ansvar innebærer som hovedregel at du driver egen håndverksbedrift i det aktuelle mesterfaget, eventuelt er øverste leder med ansvar for hele for bedriften. Det er i utgangspunktet formelle og registrerte roller som tillegges vekt i vurderingen av om du har faglig og forretningsmessig ansvar. De som ikke vil oppfylle dette kravet er feks.: håndverkere uten tilleggsansvar, prosjektledere med kun prosjektansvar, formenn, byggeledere, bas eller avdelingsledere.

d. egenvurdering om oppnådd læringsutbytte som beskrevet i studieplanene for det aktuelle mesterfaget.
I egenvurderingen skal du selv beskrive kompetansen du har opparbeidet deg som leder eller næringsdrivende med forretningsmessig ansvar for virksomheten.Kompetansen du beskriver vil bli vurdert opp mot læringsutbyttene som fremkommer i studieplanene. Det er derfor en forutsetning at du setter deg inn i planene som gjelder for ditt fag og bruker disse aktivt når du skriver din egenvurdering. En nærmere beskrivelse av innholdet i læringsutbyttene finner du i studieplanenes «Hovedtemaer». Du skal beskrive din kompetanse i hvert av hovedtemaene i studieplanene Bedriftsledelse, Faglig ledelse og Faglig fordypning*, i samme rekkefølge som de fremkommer i studieplanen.

*I faggruppene Estetiske fag, Møbel- og trefag, Matfag, Verkstedhåndverksfag, Grafiske fag og Bilfag er studieplanen i Faglig fordypning strukturert på en annen måte. Nærmere informasjon finner du søknadsskjemaet.

(2) Dokumentasjonen skal være nøye spesifisert og leveres i det omfang og format som Mesterbrevnemnda fastsetter. Dokumentasjonen av relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå.

All informasjon du gir i søknaden skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være etterprøvbar og relevant.
Når det gjelder dokumentasjon til egenvurderingene skal denne bygge opp under den kompetansen du beskriver at du har, og det må være sammenheng mellom dine opplysninger og det som dokumenteres.

Dersom du har utdanning eller kurs som er relevant for din kompetanse må beskrivelse av innhold, vitnemål eller kursbevis legges ved. 

Før du starter på din søknad om mesterbrev, anbefaler vi at du tar kontakt med Mesterbrevnemnda for ytterligere veiledning. Veiledningen er gratis.

Info om realkompetanse – gammel info?

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda. Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot den aktuelle læreplanen. Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen. Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.

Mesterbrevnemnda har fastsatt en egen forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse:

  1. Ved søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse vurderes søkers realkompetanse opp mot hele mesterkvalifikasjonen.
  2. I en realkompetansesøknad må det dokumenteres:
   1. fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i.
   2. minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve.
   3. minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.
   4. oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget.
  3. Relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå i grunnlaget for den helhetlige vurderingen.
  4. Dokumentasjonen skal være skriftlig og nøye spesifisert.

Vedr. forskriftens krav

Hvis det under søknadsbehandlingen fremkommer at du ikke tilfredsstiller forskriftens punkt 2 a – c blir din søknad avslått. Det vil si at forskriftens punkt 2 d ikke vil bli vurdert.

Forskriftens punkt 2 c: Med forretningsmessig ansvar menes som hovedregel at du driver egen håndverksbedrift i det aktuelle mesterfaget, eventuelt er øverste leder og har det hele og fulle ansvaret for bedriften. Det er i utgangspunktet formelle og registrerte roller som tillegges vekt i vurderingen av om du har forretningsmessig ansvar.

De som ikke vil oppfylle kravene til forretningsmessig ansvar er feks.: håndverkere uten tilleggsansvar, prosjektledere med kun prosjektansvar, formenn, byggeledere, bas eller avdelingsledere.

Nedenfor, i «hva skal legges ved søknaden», finner du utfyllende informasjon om punkt 3. og 4. i søknadsskjema.

Søk om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse

Hvem kan søke?

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda. Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot den aktuelle læreplanen. Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen. Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.

Mesterbrevnemnda har fastsatt en egen forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse og lenke til denne

Hva skal legges ved søknaden?

3. Krav til dokumentasjon

God dokumentasjon er den viktigste forutsetningen for en rask og riktig saksbehandling hos oss. Det er ditt ansvar å fremskaffe all relevant dokumentasjon.

Krav til attester
Attester/bekreftelser må inneholde:

  • Dato og underskrift av arbeidsgiver eller overordnet
  • Navn og fødselsdato på søker.
  • Tidsrom søker har jobbet i bedriften. Heltid/deltid.
  • Tydelig angivelse av stilling og hvilket fag det gjelder.

Attester som gjelder dokumentasjon som leder eller næringsdrivende må i tillegg inneholde detaljert beskrivelse av ditt jobbinnhold og ansvarsområder.

Dokumentasjon av din kompetanse kan være:

  • Fag-/ svennebrev
  • Vitnemål fra relevante utdanninger
  • Kursbevis
  • Attest fra arbeidsgiver/overordnet
  • Bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder
  • Næringsoppgaver og firmaattest fra Brønnøysundregisteret
  • Referanser fra oppdragsgiver
  • Dokumentasjon fra gjennomførte prosjekter

4. Egenvurdering

Under dette punktet i søknadsskjema skal du beskrive din kompetanse som næringsdrivende eller leder. For å gjøre dette må du bruke studieplanene i faget ditt. Det å skrive en god egenvurdering er en viktig dokumentasjon av din kompetanse.

Det du skriver i egenvurderingen må være dokumentert, som beskrevet i avsnittet Krav til dokumentasjon.

Du skal beskrive konkret hvordan du i din arbeidshverdag, eller ved utdanning/kurs, oppfyller kravene som er beskrevet i denne læreplanen.

Finn din studieplan.

Hvordan sende søknad?

Saksbehandlingstid

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Les forskriften vi jobber ut i fra. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda.

Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot de aktuelle læreplanene.
Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen.

Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.
Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å oppgi nøyaktig saksbehandlingstid. For en effektiv saksbehandling er det viktig at du har fylt ut søknadsskjemaet riktig og sendt inn nødvendig dokumentasjon.

Saksbehandlingsgebyret for søknad om realkompetanse må være innbetalt før vi starter saksbehandlingen.

Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av søknader om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, antallet har de siste årene mangedoblet seg.

Det er gledelig av mange søker om mesterbrev, men følgen av en stor økning i antall søknader fører til at det er lang saksbehandlingstid. Disse søknadene er tidkrevende å behandle, og Mesterbrevnemnda har derfor økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel må det påregnes om lag to års behandlingstid. Søkere blir kontaktet når behandlingen av deres søknad starter.