Fritak for mesterutdanningen

Introtekst til «Fritak for Mesterutdanningen»

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om Andre godkjente utdanninger.

Søk om mesterbrev med fritak for mesterutdanningen

Hvem kan søke?

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i forskrift om godkjenning av annen utdanning, mesterutdanning.

  • Fritak kan gis for hele mesterutdanningen eller enkeltstående fagområder innen mesterutdanningen.
  • Ved vurdering av annen utdanning som kan gi fritak for mesterutdanning legges følgende kriterier til grunn:
   • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
   • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse og omfatte etablererkunnskap.
   • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet.
  • Utdanningen må som hovedregel være gjennomført innen de siste 10 årene på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.
  • Søker som søker om godkjenning av annen utdanning med bakgrunn i utdanning fra annet land må i tillegg kunne dokumentere kompetanse i de til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

Fritak på grunnlag av bestemmelsene over kan bare gis til individuell søker. Det er et vilkår at utdanningen er akkreditert.

Hva skal legges ved søknaden?

Legg ved dokumentasjon av din utdanning:

  • Vitnemål
  • Læreplaner/studieplaner
Hvordan sende søknad?

Du skal sende inn elektronisk søknad via ID-porten. Det skal betales et behandlingsgebyr på kr 5500,-. Informasjon om dette finner du i det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.

Du vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet

Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av søknader om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, antallet har de siste årene mangedoblet seg.

Det er gledelig av mange søker om mesterbrev, men følgen av en stor økning i antall søknader fører til at det er lang saksbehandlingstid. Disse søknadene er tidkrevende å behandle, og Mesterbrevnemnda har derfor økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel må det påregnes om lag to års behandlingstid. Søkere blir kontaktet når behandlingen av deres søknad starter.